Үйлчилгээний нөхцөл

Худалдаачинтай хамтран ажиллах хэлцэл
Дэлгэцийн доод хэсэгт байрлах Худалдаачин болох хэсгээс Үйлчилгээний нөхцөл сонголтыг хийж Худалдаачинтай хамтран ажиллах хэлцлийн талаарх мэдээлэлтэй танилцаарай.