Харьцуулалт

Харьцуулахаар сонгосон бараануудын жагсаалт
Зураг: Харьцуулахаар сонгосон бараануудын жагсаалт харах АЛХАМ-1
Зураг: Харьцуулахаар сонгосон бараануудын жагсаалт харах АЛХАМ-2

Харьцуулахаар сонгосон бараануудыг шинж чанараар нь:

Ижил төстэй: Адилхан шинж чанараар нь харьцуулан харна.

Ялгаатай: Ялгагдах үзүүлэлт буюу ялгаатай шинж чанараар нь харьцуулан харна.